BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017


BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

 

Kính gửi : Quý Cổ Đông,

 

        Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp.HCM được tổ chức tiến hành ngày 12 tháng 05 năm 2017 đã kết thúc và thành công tốt đẹp 

 

Sau đây là các văn bản sau đại hội :

- Biên bản họp của đại hội

- Nghị quyết của đại hội

Xin các quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại : 01692528936 (anh Tâm) để được cung cấp password - Xin cảm ơn !