Giám định


Hỗ trợ ngành y tế thàn phố, đánh giá tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, phục vụ công tác sửa chữa, thanh lý.